Home   /   English version
English version
 

Welcome to the web site of Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE.

Jest to projekt realizowany wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański. Celem współpracy jest rozwój infrastruktury logistycznej i badawczej największych uczelni regionu, jak teĹź stworzenie ram prawnych pozwalających na bardziej skuteczne wspieranie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Cel projektu realizowany jest przez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, naukowo-badawczej i technologicznej. Przeprowadzane są kompleksowe remonty sal laboratoryjnych oraz organizowane są przetargi na zakup nowoczesnych instrumentów badawczych. Projekt jest objęty wsparciem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-13 na podstawie umowy dofinansowania podpisanej z Agencją Rozwoju Pomorza 2 lutego 2010 roku.

Genezą projektu jest fakt, Ĺźe Politechnika Gdańska jest jednostką wykonawczą Projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P). Końcowym rezultatem realizacji celów i działań projektu RIS-P jest zbudowanie trwałego partnerstwa pomiędzy wyĹźszymi uczelniami i jednostkami badawczo – rozwojowymi, a regionalnym przemysłem oraz podniesienie konkurencyjności w regionie. W tym celu utworzony został w 2006 roku Akademicki Inkubator Gospodarczy, a takĹźe rozszerzono zakres działalności Biura Karier Studenckich i Biura Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej. Na terenie uczelni działa Regionalny Punkt Kontaktowy, stanowiący punkt informacyjny dla wszystkich podmiotów akademickich i gospodarczych województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego w zakresie Programów Ramowych Unii Europejskiej. Uniwersytet Gdański natomiast współpracuje z gospodarką regionu poprzez będące w jego strukturze Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska, Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej, Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych UG oraz Ośrodek Współpracy Regionalnej UG.

Celem projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” jest wzmocnienie infrastruktury administracyjnej i badawczej, służącej rozwojowi współpracy z i komercjalizacji wyników badań w wybranych obszarach działalności.

Realizacja projektu spowoduje następujące efekty:

  • nastąpi rozwój trzech z czterech domen (modułów) Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE, tj. domen: Technologie informacyjne i telekomunikacja, Materiały funkcjonalne i nanotechnologie, Ochrona środowiska, wyraĹźający się w powstaniu infrastruktury dostosowanej do potrzeb przemysłu i rozwoju innowacyjności,
  • nastąpi wzrost stopnia współpracy z przemysłem wyraĹźający się w liczbie prac badawczo-rozwojowych, projektów rozwojowych, projektów celowych, badań zamawianych, wdroĹźeń technologii, wzorów uĹźytkowych i (lub) patentów,
  • nastąpi integracja środowiska akademickiego uczelni będących stronami Umowy w obszarze właściwości projektu, zwłaszcza przez rozwój administracji CZT, inkorporacja niektórych form ustanowionych w celu szybszego transferu technologii lub ścisła współpraca (Biuro Transferu Technologii i następnie Regionalne Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Gospodarczy planowany do przekształcenia w Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Biura Projektów w obszarach trzech domen), ustanowienie w ciągu trwania projektu prawnych form ułatwionego dostępu przez partnerów i członków konsorcjum do laboratoriów i aparatury będących przedmiotem finansowania w projekcie oraz przetworzenie wspólnych projektów i ofert dla przemysłu.

Politechnika Gdańska realizowała do 2009 r. 8 projektów ze środków ZPORR, z których 5 miało charakter inwestycyjny, 2 poświęcone były wprowadzeniu instrumentów innowacyjności, zaś jeden zmierzał do wzmocnienia bazy badawczej doświadczalnej. Obecnie uczelnia wykonuje szereg projektów podobnego typu, w tym Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej (66 mln zł), oraz Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej.

BudĹźet projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE wynosi 24 mln zł, z czego 75% pochodzi z Unii Europejskiej ze środków RPO WP 2007-13.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG
Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. współpracy i programów międzynarodowych
Kierownik merytoryczny projektu